การเขียนเรียงความ

การเขียนเรียงความ

การเขียนเรียงความสักเรื่องหนึ่งขึ้นมานั้นไม่ใช่เรื่องยาก เราต้องมีจุดมุ่งหมายหรือเป้าหมายของการเขียนเรียงความ ต้องมีประเด็นหรือใจความหลักอยู่ในใจเรา จากนั้นจึงเริ่มตั้งชื่อเรื่องให้กับเรียงความนั้น ในการเขียนเรียงความนั้นต้องประกอบไปด้วยสามส่วน ซึ่งแต่ละย่อหน้าหรือแต่ละส่วนคือ 1.คำนำ …